Ngày hội giao lưu của bé và hội khỏa măng non năm học 2022-2023 của Trường Mầm Non Thanh Mỹ 2

Ngày hội giao lưu của bé và hội khỏe măng non năm học 2022-2023

CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG PHẠM VI TRƯỜNG HỌC

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MN THANH MỸ 2 TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CÁC CHÁU

TRƯỜNG MN THANH MỸ 2 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHHS

CÁC VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

welcome mam non 1